دستگاه‌های کاردیولوژی شامل الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی و پیمانوشناسی قلبی هستند که در تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی مفیدند.