دستگاه الکتروفیزیولوژی برای اندازه‌گیری سیگنال‌های الکتریکی سلول‌ها و بافت‌های زنده به کار می‌رود، که در تشخیص بیماری‌های عصبی و عضلانی مفید است.